Huisregels

Kinderdagverblijf “ de Oogappel” is geopend van 7.30u tot 18.30u.

Brengtijden: 7.30u tot 9.30u
Haaltijden: 16.30u tot 18.30u

Wij hebben een reguliere dagprogramma met de kinderen en vinden het daarom van belang dat ouders de breng- en haaltijden in acht nemen. Het kan erg storend zijn als kinderen later binnen komen en de ritme onderbreken. Wilt u het kind eerder ophalen, vergeet dit niet te melden aan de leidsters. Ook het eerder ophalen verstoort de groep en activiteiten, indien u dit meld bij het brengen kan de leidster hier rekening mee houden. 

Halen en brengen
Bij het brengen en ophalen door de ouders verwachten wij dat de ouders binnen komen en overdracht geven/krijgen aan/van een leidster. Wij vragen u om bij het binnenkomen en verlaten van het Kinderdagverblijf, de deuren ten alle tijden te sluiten en geen toegang te verlenen aan anderen zonder medeweten van de leidsters.

Als u uw kind(eren) NA 18.30 uur ophaalt krijgt u de extra kosten doorbelast á €15,-  bij de eerst volgende factuur. Wij begrijpen dat u soms te maken heeft met overmacht, maar de leidsters werken tot 18.30u en willen ook tijdig naar huis. Zorg er desnoods voor dat u altijd iemand heeft die uw kind in zo’n geval kan ophalen.

Als uw kind door een ander opgehaald wordt en dit geeft u niet door, geven wij het kind niet mee.

Absentiemelding
Wanneer uw kind niet komt vragen wij u de leidsters daarvan tijdig op de hoogte te stellen. Graag bellen voor 9.30u met telefoonnummer “de Oogappel” 020-6673833. U kunt er ook voor kiezen om de groepsapp te gebruiken voor afmeldingen.

Oudercontacten
Het is belangrijk dat ouders de intakeformulier (deze krijgt u op de eerste dag) volledig invullen. Veranderingen in deze gegevens dienen direct doorgegeven te worden aan de leidsters van de groep.

Het is heel belangrijk dat wanneer het kind op “de Oogappel” verblijft, er altijd iemand van de ouders/verzorgers van het kind bereikbaar is. Dit in verband met vragen van de leidsters m.b.t. het kind, ziekte of nood. Zorg er dus voor dat de juiste telefoonnummers bekend zijn.

Een regelmatig contact met de ouders vinden wij erg belangrijk. Dit gebeurt dagelijks tijdens het brengen en ophalen van uw kind, maar ook gedurende de dag middels de groepsapp. Daarnaast vindt minimaal eenmaal per jaar een oudergesprek plaats. Mocht u eerder of vaker behoefte hebben aan een gesprek, dan kunt u dit altijd aangeven bij de mentor van uw kind.

Elk kind krijgt op de groep zijn eigen mandje. Hierin zitten alleen spullen die toebehoren aan uw kind zoals reserve kleding, speen/knuffel etc. Controleer het mandje regelmatig op vieze kleding, informatie vanuit het kinderdagverblijf, traktaties. Vul de reserve kleding zo nodig aan.

Ziekte
Een kind dat ziek is kan niet worden opgevangen door Kinderdagverblijf “de Oogappel”. Onder ziek zijn verstaan wij:
– Koorts van 38C en hoger.
– Besmettelijke ziektes als o.a. waterpokken (met vochtige blaasjes), onbehandelde schimmelinfecties, onbehandelde hoofdluis.
Verder houden wij bij ziektes de richtlijnen van de GGD aan. Inzage in dit protocol is uiteraard mogelijk; vraag het één van de leidsters.

Medicijngebruik
Als uw kind op het Kinderdagverblijf medicijnen moet gebruiken, bijvoorbeeld een af te maken antibiotica-kuur, vragen wij u een hiervoor bestemd formulier in te vullen en te tekenen.
Paracetamol (zetpillen) worden NIET gegeven aan de kinderen. Wij vragen u ook dit thuis niet te doen, alvorens uw kind naar het Kinderdagverblijf komt. Dit kan de koorts doen zakken, maar uw kind is dan nog steeds ziek.

Eten en drinken
Al het eten en drinken dat uw kind nuttigt over de dag wordt aangeboden door de opvang. Speciale dieetvoeding kan eventueel worden aangeschaft, in overleg met de leiding. Bij Kinderdagverblijf “de Oogappel” eten de kinderen elke dag warm. Er wordt altijd HALAL gekookt en er wordt geen vlees gebruikt. Indien uw kind niet mee eet met de aangeboden warme maaltijd wordt er een alternatief aangeboden in de vorm van een broodje of cracker. Wij houden rekening met allergieën van kinderen, deze krijgen apart geschikte voeding.

Ook wordt er elke dag vers fruit gegeven aan de kinderen.

Uitstapjes
Op de eerste dag dat uw kind komt krijgt u van ons het protocol “Uitstapjes kinderen”, waarin wij uw toestemming vragen betreft uitstapjes buiten de deur.

Kleding
In het algemeen is het prettig uw kind niet zijn of haar beste kleding aan te doen. Er wordt regelmatig buiten gespeeld, geknutseld en geverfd.

Draag het liefst kleding zonder koordjes of capuchon voor uw kind, dit i.v.m. verstikkingsgevaar.

Zorg dat uw kind altijd een setje reserve schone kleding in zijn/haar bakje heeft.
Als uw kind reservekleding van het Kinderdagverblijf heeft meegekregen, verwachten wij dit zo snel mogelijk, schoongewassen weer terug.

Verzekeringen
Voor verlies of beschadiging van kleding, speelgoed, sieraden etc. van kinderen en ouders is Kinderdagverblijf “de Oogappel” niet aansprakelijk.
U dient in principe WA-verzekerd te zijn en uw kind dient te vallen onder een zorgverzekering. Dit polisnummer vragen wij u in te vullen op de eerste dag dat uw kind Kinderdagverblijf “de Oogappel” bezoekt. In het geval dat er met uw kind een ongelukje gebeurt dat de leidsters zelf niet kunnen behandelen, zal er met uw kind naar de eerste hulp van een ziekenhuis worden gegaan. Daar zullen ze vragen naar het polisnummer van uw kind. Uiteraard zal u direct op de hoogte worden gesteld. De Oogappel heeft wel een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten in geval van ongevallen.

Ruilen/extra opvang
Als u één of meerdere dagen extra opvang wenst, of wilt ruilen, dient u dit minimaal twee weken van tevoren schriftelijk per mail aan te geven aan info@kinderopvangdeoogappel.nl, zonder bevestiging van ons kunt u niet bij voorbaat ervan uitgaan dat de ruildagen beschikbaar zijn! Afhankelijk van de bezetting en het aantal leidsters op die dag zullen wij dan kijken of dit mogelijk is, en dan ontvangt u een bevestigingsmail. Mocht u dringend een ruildag nodig hebben dan kunt u altijd telefonisch contact opnemen met de leidinggevende. Ruilen of extra dagen is alleen mogelijk als de bezettingsgraad het toelaat!

Kinderopvang de Oogappel werkt niet met inhaaldagen. De dagen dat u niet afneemt kunnen niet worden ingezet op een ander tijdstip en komen te vervallen.

Regels Met Betrekking tot Gezondheid en veiligheid

– Door middel van de intercom wordt de voordeur geopend. Let erop dat er géén onbekende personen meelopen! Vraag gerust wie ze komen halen! Dit is belangrijk voor het waarborgen van de veiligheid!
– Zorg ervoor dat de oudere kinderen na het ophalen niet gaan rondrennen door het pand. Na overdracht door de leidsters zijn de kinderen uw verantwoordelijkheid, ook binnen de opvang.
– Ouders/verzorgers moeten bij het betreden van de groepen altijd blauwe sloffen over de straatschoenen aan of de schoenen uit doen.
– Sluit altijd elke deur of hekje van de groep bij het binnenkomen of verlaten van een groep/gang.
– De ouders/verzorgers moeten altijd hun tassen bij zich houden en niet op de gang of op de grond laten slingeren.
– Ouders/verzorgers moeten de gemakkelijk inklapbare kinderwagens zoveel mogelijk inklappen en zorgen dat hun kinderwagen netjes staat. Dus niet de kinderwagen in het midden van de gang neerzetten.
– Ouders/verzorgers moeten de jassen/schoenen van de kinderen opbergen bij de naam van het kind.

Buitenschoolse opvang
Mocht u graag willen dat uw kind naar onze Buitenschoolse Opvang gaat als het vier jaar is geworden, schrijft u zich daar dan op tijd voor in. Uiteraard hebben de kinderen van onze kinderdagverblijven voorrang op plaatsing op de BSO, maar inschrijving is wel degelijk nodig. Een inschrijfformulier kun je downloaden via onze website: http://www.kinderopvangdeoogappel.nl

Wij streven naar een veilige en hygiënische omgeving voor uw kind(eren), in combinatie met professionele medewerkers, en veel liefde voor het kind. Mocht u van mening zijn dat het toch aan iets ontbreekt, willen wij dit graag van u horen, zodat wij daar eventueel iets aan kunnen veranderen.