Inleiding

 KDV en BSO “De Oogappel bv. ” Saaftingestraat bevindt zich aan de Saaftingestraat  314 a-b te Amsterdam-Osdorp. De Buitenschoolse Opvang (BSO) biedt plaats aan 14 kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. Zij worden opgevangen door twee pedagogisch medewerkers.

Wij zijn tijdens schooldagen geopend van maandag tot en met vrijdag tussen 12.30u-18.30u. Afhankelijk van de openingstijden van de scholen

Tijdens de vakanties zijn wij geopend van 8:30u-18:30u.

De keuze voor opvang in de BSO is een keuze voor opvang in groepsverband. Kinderen leren daardoor al vroeg rekening met elkaar te houden. Willen de kinderen zich goed ontwikkelen dan moeten zij zich in de groep veilig en vertrouwd voelen en moet het kind de kans krijgen om een band op te bouwen met pedagogisch medewerker en groepsgenootjes. Door vaste pedagogisch medewerkers en een vast dagritme proberen wij dat te bereiken.

– Visie en uitgangspunten

De ouders zijn verantwoordelijk voor de opvoeding van het kind.

De pedagogisch medewerkers van de BSO zijn medeopvoeders vanuit ons eigen pedagogisch plan. Ouders mogen verwachten dat zij goed geïnformeerd worden en dat zij met vragen, opmerkingen, wensen en klachten altijd bij het personeel of directie terecht kunnen.

Ontwikkeling van kinderen

Elk kind heeft bij zijn geboorte een bepaalde aanleg en temperament meegekregen. Voor elk kind is die anders. Dit geeft het kind, afhankelijk van zijn mogelijkheden en beperkingen, de mogelijkheid om zich te ontwikkelen. De wijze waarop dit gebeurd is erg afhankelijk van de omgeving en situatie waarin het kind opgroeit.

Vrije tijd

De BSO is een voorziening waar kinderen een deel van hun tijd doorbrengen. Tijd die ze anders thuis of op straat zouden doorbrengen.

Kenmerken van vrije tijd zijn:

  • Op school zijn de activiteiten doelgericht, maar in hun vrije tijd bepalen kinderen zelf wat zij doen en met wie. Kinderen hebben daarom, vooral in de vakantieperioden behoefte aan georganiseerde activiteiten.
  • Voor de kinderen is het belangrijker om tijdens het spelen in hun vrije tijd plezier te beleven dan wat ze daarbij leren.
  • De sociale contacten van de kinderen zijn belangrijker dan de activiteit; zij leren bij deze contacten spelenderwijs een aantal dingen die van invloed zijn op hun persoonlijkheidsontwikkeling.

Afhankelijk van de leeftijd en de mogelijkheden van de kinderen heeft de pedagogisch medewerker een stimulerende en/of begeleidende rol.

In de leeftijdsgroep 4/6 jaar beperkt de rol van de pedagogisch medewerker zich in het aanbieden van speelgoed; activiteiten worden niet opgedrongen aan de kinderen.

De leeftijdsgroep vanaf 7/12 jaar heeft juist meer structuur nodig. Bij de oudste kinderen is het van belang dat de pedagogisch medewerker een luisterend oor bied als een kind dat nodig heeft, maar toch veelal op de achtergrond blijft.

Opvoeding

De ontwikkeling van de kinderen wordt bepaald door een wisselwerking tussen individuele aanleg en omgevingsfactoren. Wij proberen de kinderen op zo een manier te stimuleren zodat ze weerbaar en zelfstandig worden met het uiteindelijke doel dat het kind actief kan deelnemen aan het maatschappelijke leven. Concreet betekent dit dat we de kinderen vrij en zelfstandig laten. Ook praten we met de kinderen en met de ouders hoe zij over bepaalde dingen denken.

Taak van de pedagogische werker

Een BSO pedagogisch medewerker is veel minder een verzorgende leidster en veel meer een organiserende leidster. Zij is een gezellige leidster die met elk kind een relatie opbouwt. Kinderen op de BSO hebben behoefte aan gezelligheid, maar ook aan geheimen, eigen plekjes, elkaar en aan zelfstandigheid. De pedagogisch medewerkers maken vaak grapjes met de kinderen waardoor de vriendschappelijke band beter wordt en de kinderen het gevoel krijgen dat ze met alles naar hen kunnen stappen. Beroepskrachten worden pedagogisch ondersteund door de leidinggevende. De leidinggevende is vaak op de groep voor huiswerkbegeleiding of ondersteuning tijdens de maaltijden. Minimaal 1x in de 3 maanden vind er een gezamenlijk werkoverleg plaats.

U kunt ons om een volledige versie van onze beleid vragen! Die ligt ter inzage op onze locatie.

-openingstijden / sluitingsdagen:

Buitenschoolse opvang de Oogappel is 51 weken per jaar, iedere werkdag, geopend met uitzondering van de algemeen erkende feestdagen. (zie onder)

Schoolweken
Tijdens schoolweken zijn we geopend vanaf 12.00 tot 18.30 uur.

Schoolvakanties en studiedagen
Tijdens alle schoolvakanties zijn wij geopend van 08.30 tot 18.30 uur.
Tijdens studiedagen zijn wij geopend van 08.30 tot 18.30 uur.

Gesloten in 2018
* Nieuwjaar, 1 januari
* 2e Paasdag
* Koningsdag
* Hemelvaartsdag
* 2e Pinksterdag
* 1e en 2e Kerstdag en 27,28,29,30 en 31 december